Filter
Decarbonization Sep. 23

Future Cities and New Economy, Carbon Neutrality Driven by Green Innovations

Steven Bland, Jintao Xu, Paris Hadfield, Nataliya Tkachenko, Huadong Guo, Zhongchang Sun, Qiang Xing, Wenjin Wu, Chi Zhang, Xinyu Dou, Shengxian Tang, Zhu Deng, Biqing Zhu, Piyu Ke, Rui Guo, Chenxi Lu, Taochun Sun, Yajun Qiao, Zhu Liu, Kakuko Nagatani-Yoshida, Nicole Pillen, Ang Ye, Hui Zhang , Mingxiao Zhao, Baolin Cao, Yiran Luo, Hongshan Zhan, Heidi Yujie Su, Martin Hoxer, Morten Kruse, Yolanda Zhu, Helen he, Qianyi Guo, Xiaoqun Dong, Hui Zeng, Raphael Obonyo, Lei Guo UN-Habitat Contributors: Bernhard Barth, Melissa Permezel, Steven Bland

Want to stay up to date?

Sign up to our mailing list to receive regular updates on the most exciting news, research, case studies, and events related to sustainable design.